DANG NHAP FACEBOOK

Sửa lỗi đăng nhập facebook

Sửa lỗi đăng nhập facebook
Sửa lỗi đăng nhập facebook

Các bạn đăng nhập Facebook gặp báo lỗi sau:

"Invailid URL, The requested URL "/", is invalid.
Reference #9.3fe8dfad.1337230844.17d074c"

Tìm theo đường dẫn : C:\Windows\System32\drivers\etc
-> xóa hết các dòng liên quan đến facebook.
-> Copy cái này bỏ vào file hosts nhé:

69.63.190.22 facebook.com
66.220.151.20 ns3.facebook.com
69.171.245.32 ns4.facebook.com
66.220.145.65 ns5.facebook.com
69.63.190.14 www.facebook.com
66.220.146.21 login.facebook.com
66.220.147.52 register.facebook.com
69.63.190.28 apps.facebook.com
66.220.149.70 upload.facebook.com
69.171.229.27 api.facebook.com
66.220.153.15 connect.facebook.com
82.96.58.46 profile.ak.fbcdn.net
69.171.227.26 chat.facebook.com
66.220.151.31 vupload.facebook.com
69.63.190.22 secure.facebook.com

2 nhận xét: